Dodatna podrška u ŠOSO Vuk Karadžić

 Dodatna podrška podrazumeva skup stručnih poslova defektologa kojima se podržava i unapređuje razvoj i učenje dece, učenika i odraslih sa smetnjama u ravoju, a koji stiču obrazovanje i vaspitanje u ustanovama koje nisu ustanove u kojoj je zaposlen defektolog.

 Odmah po prijemu Stručnog uputstva Ministarstva prosvete naša ustanova prijavila je ljudske i materijalne resurse kojima škola raspolaže Školskoj upravi. Tim za pružanje dodatne podrške čini 30 defektologa i to:

  • 1 tiflolog

  • 3 somatopeda

  • 1 surdolog

  • 6 logopeda

  • 14 oligofrenologa

  • 5 specijalnih pedagoga

 

Dodatna podrška , u vidu defektološkog tretmana, se realizuje sa po dva časa nedeljno u matičnoj školi učenika ili predškolskoj ustanovi.Podrška se pruža u kućnim uslovima , ukoliko dete ime preporuku za kućnu nastavu.

За ученике који немају решење ИРК, а неопходна им је додатна подршка дефектолога обезбеђени су третмани различитих профила дефектолога који су ангажовани у оквиру Resursnog centra „DELO“.Rad defektologa u RC“DELO“ je isključivo volonterskog karaktera .Defektolozi angažovani u RC“DELO“ osim neposrednog rada sa učenicima (decom, odraslima)sprovode i savetodavni rad i defektološku dijagnostiku, ako za to postoji potreba.